Cookie- en privacy statement

Algemeen
Deze privacy- en cookieverklaring is mede van toepassing op IS Displays B.V. en de Haan Retail Supportgroep B.V. (hierna gezamenlijk: De Haan). De Haan zet zich in voor de waarborging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens bij de uitvoering van haar (inter)nationale activiteiten op het gebied van retail support, de levering van (stelling)materiaal, interieurinrichting en productpresentaties. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door De Haan wordt de geldende privacywetgeving in acht genomen (www.dehaangroup.nl en https://marktplaats.dehaangroup.nl).

Beveiligingsmaatregelen
De bescherming van uw (persoons)gegevens is voor De Haan van essentieel belang en er worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neemt u contact met ons op als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

Verwerking persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de diensten van De Haan, laat u uw (persoons)gegevens achter bij De Haan. Op de contactpagina op www.dehaangroup.nl kunt u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres (alsmede eventuele aanvullende persoonsgegevens in het open veld) invullen. Deze gegevens worden gevraagd om ons in staat te stellen contact met u op te nemen. De Haan heeft hierbij een gerechtvaardigd belang.

Indien u reageert op een vacature voor een functie bij De Haan en daarbij uw curriculum vitae meestuurt, verwerkt De Haan deze gegevens ten behoeve van het voeren van de sollicitatieprocedure.

Doeleinden verwerking
De Haan verwerkt alleen persoonsgegevens indien daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Bij De Haan zijn in ieder geval de onderstaande wettelijke grondslagen beschikbaar in de volgende situaties:

- Nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Hieronder valt de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Ook hebben wij de persoonsgegevens nodig om contact met u te onderhouden met betrekking tot onze dienstverlening. In het kader van de overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens in ons softwaresysteem en corresponderen wij waar nodig met derden (bijvoorbeeld leveranciers).
- Nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Hieronder vallen bijvoorbeeld fiscale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens ten behoeve van de belastingdienst, zoals facturen.
- Met toestemming van de betrokkene(n). Denk hierbij aan het versturen van mailings, nieuwsbrieven en het plaatsen van foto's op de website of op social media kanalen waarop betrokkenen herkenbaar zijn. Als u uw contactgegevens achterlaat via onze contactpagina, geeft u ons toestemming om contact met u op te nemen. Indien u reageert op een vacature voor een functie bij De Haan en daarbij uw curriculum vitae meestuurt, verwerkt De Haan deze gegevens ten behoeve van het voeren van de sollicitatieprocedure. Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen uw gegevens tijdig worden verwijderd. Tot slot kunnen wij met betrekking tot onze marktplaats uw persoonsgegevens doorgeven aan (een) kopende of verkopende partij(en). Door uw contactgegevens op de website van onze marktplaats (https://marktplaats.dehaangroup.nl) in te vullen bij het betreffende product, of door uw product door De Haan te laten plaatsen, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens door te geven aan de verkopende/kopende partij.
- Gerechtvaardigd belang. Dit kan onder meer zijn de bescherming van onze intellectuele eigendomsrechten (inbreuk op een eigendomsrecht), het voldoen aan onze zorgplicht jegens klanten en medewerkers, commerciële doeleinden en verwerking ten behoeve van netwerk- en informatiebeveiliging.

Bewaartermijn
De Haan bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de meeste administratieve (persoons)gegevens en documenten geldt een bewaartermijn van minimaal 7 jaar, bijvoorbeeld op basis van fiscale wetgeving.

Derden
De Haan gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij De Haan daartoe verplicht is op basis van de wet of als de verstrekking noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de door u gevraagde dienst te verlenen of om u te informeren. In het kader van de dienstverlening maakt De Haan gebruik van diverse digitale systemen waarin persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt, zoals een systeem voor e-mailverkeer, personeelsbeheer, facturering en bestellingen. Met organisaties die voornoemde systemen aanbieden zijn afspraken gemaakt ter beveiliging van uw persoonsgegevens. De Haan is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden met uw (persoons)gegevens omgaan.

Doorgifte van persoonlijke gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met partijen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. In die situaties zal De Haan ervoor zorgen dat de doorgifte zodanig plaatsvindt dat aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt voldaan.

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat onze website links kan bevatten naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op gelinkte websites. De Haan is niet aansprakelijk voor veiligheidsincidenten die voortvloeien uit het gebruik van de hyperlinks.

Sociale media
Via onze website heeft u ook toegang tot sociale media, zoals LinkedIn, Instagram en YouTube. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen wanneer u via onze website wordt doorverwezen. Wij hebben hier geen controle over. Meer informatie over deze cookies vindt u op de betreffende websites, zoals LinkedIn, Instagram en YouTube.

Cookies en passieve tracking
De Haan maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden gestuurd. Uw browser kan deze vervolgens op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser heeft ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) adres. De Haan gebruikt functionele (noodzakelijke) en statistische cookies om:
- de website op uw interesses af te stemmen;
- de basisfunctionaliteit van de website naar behoren te laten werken;
- gebruikersstatistieken te genereren op anonieme basis om de website gebruiksvriendelijker te maken.

De Haan gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de bekeken pagina's als de op elke pagina doorgebrachte tijd te bekijken en om u beter van dienst te kunnen zijn wanneer u naar onze website terugkeert. Het is niet onze bedoeling deze informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser zo in te stellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Bovendien heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren.

Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde delen van de website werken mogelijk niet als u cookies blokkeert. De Haan maakt geen gebruik van tracking cookies.

Google Analytics
De website van De Haan maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die cookies gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren. Deze cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie (anoniem) aan derden verstrekken.

Vragen en rechten
Wilt u inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Dien dan uw verzoek in via onderstaande contactgegevens. In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. In antwoord op uw verzoek kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Hiervoor zullen wij u vragen om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij u om nadere informatie vragen om aan uw verzoek te kunnen voldoen, zoals het toesturen van documentatie. Wij zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoek tot inzage, ontvangst, rectificatie, wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na ontvangst van uw verzoek, identificatie en eventuele aanvullende documentatie. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn met maximaal twee maanden te verlengen. Ons antwoord kan een bevestiging zijn dat aan uw verzoek is voldaan of een gemotiveerde weigering.

Bovenstaande verzoeken kunnen worden gestuurd naar privacy@dehaangroup.nl of per brief naar het volgende postadres: Van Harenstraat 10, 5145 RJ WAALWIJK.

Geautomatiseerde besluitvorming Bij De Haan bent u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Het indienen van een klacht
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden verwerkt.

Wijzigingen
De Haan behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op de website van De Haan bekend worden gemaakt. De laatste versie is te vinden op onze website. Wij adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. De Haan kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet in deze verklaring zijn genoemd, mits deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. In dat geval zullen wij u van de wijzigingen op de hoogte stellen en u de gelegenheid geven het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via privacy@dehaangroup.nl.